PESANTREN AKMALIAH SALAFIAH

Pusat Kajian Tauhid & Hakekat Hingga Ma'rifah

Live Streaming

Audio Video

Jadwal Radio Online Pesantren Akmaliah Salafiah

NOVEMBER 2017


Waktu Pemutaran 13 Nov 2017
Senin Sen
14 Nov 2017
Selasa Sel
15 Nov 2017
Rabu Rab
16 Nov 2017
Kamis Kam
17 Nov 2017
Jum'at Jum
18 Nov 2017
Sabtu Sab
19 Nov 2017
Ahad Ahad
07:00 Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
25 Januari 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
28 September 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
01 Februari 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
05 Oktober 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
15 Februari 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
12 Oktober 2013
08:00 Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah
11:30 NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid
12:30 Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
25 Januari 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
28 September 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
01 Februari 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
05 Oktober 2013
KHOTBAH JUMAT Khotib: Ust. Sudirman Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
12 Oktober 2013
13:45 Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah
14:00
16:00 Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
25 Januari 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
28 September 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
01 Februari 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
05 Oktober 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
15 Februari 2013
18:00 - Kajian Online -
- 2017 -
Kitab Siyarus Salikin dan Ihya 'Ulumuddin
20:00 Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah
21:00 - Kajian Online -
- 2017 -
Kitab Ad-Durrun Nafis
- Kajian Online -
- 2017 -
Kitab Hikam Ibnu Athaillaah